Drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA!

Informujemy, iż z dniem 23 września 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl

Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki

Adres mapy stron BIP: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/mapa-strony

Wszystkie informacje i postępowania po 23 września 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

BIP PUW ma za zadanie ułatwić odnalezienie informacji znajdujących się w serwisie internetowym Urzędu, w szczególności w zakresie struktury organizacyjnej oraz kompetencji zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu.

Konstruując stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej staraliśmy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to również Państwu korzystanie z naszego serwisu, stanowiącego część ogólnopolskiej sieci BIP.

Informacje o tym, w jaki sposób odnaleźć poszukiwane zagadnienie uzyskają Państwo w instrukcji obsługi naszej strony.

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, która nie jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, należy wypełnić wniosek znajdujący się w module Informator klienta – Udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek ten, podobnie jak inna korespondencja kierowana do PUW, może być doręczona:

1) w formie papierowej:

 • pocztą na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w kancelarii Urzędu (pokój 27).

2) elektronicznie – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180):

 • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy PUW, w kancelarii Urzędu (pokój 27), klientowi wystawione zostanie urzędowe poświadczenie przedłożenia w postaci papierowej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP).

         Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP

                                                                                /PUWRzeszow/skrytka

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PUW:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
 • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: (*.doc, *.docx, *.gif, *.jpg (jpeg), *.ods, *.odt, *.pdf, *.png, *.rtf, *.svg, *.tif (tiff), *.txt, *.xls, *.xlsx, *.xml),
 • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
 • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie ww. wymagań – nie będą one wprowadzone do funkcjonującego w PUW systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (eDok) i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

Usługi jakie można zrealizować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP:

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 2. Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
 3. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym.
 4. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.
 5. Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie – ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów.
 6. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego.
 7. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 8. Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 9. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych.
 10. Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie.
 11. Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 12. Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 13. Udzielenie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat nieruchomości Skarbu Państwa.
 14. Przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
 15. Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej.
 16. Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców.
 17. Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie.
 18. Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców.
 19. Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie.
 20. Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).
 21. Wpis do rejestru tłumaczy sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 22. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 23. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 24. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych.
 25. Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych.