Drukuj

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ została utworzona i opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem strony do serwisu gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Sierżęga, psierzega@rzeszow.uw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 867-10-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 (główna siedziba Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

Do budynku prowadzą 2 wejścia – pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz zamontowane automatycznie otwierane drzwi wejściowe, oraz drugie – od strony ul. Grunwaldzkiej.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrach od 1-7 znajdują się na jednym poziomie, natomiast przejście z hallu głównego na parter (boczne skrzydła budynku) zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a).

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze budynku usytuowane zostały komórki organizacyjne w największym stopniu obsługujące klientów Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne (Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, Biuro Obsługi Klienta, Oddział Paszportów i kasy). Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych zlokalizowane jest również pomieszczenie ochrony budynku, przy którym umieszczony jest defibrylator. Na każdym piętrze (z wyjątkiem piętra 7) znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. 

Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników PUW, niemniej jednak – od strony Ogrodów Bernardyńskich – znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu. W sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. al. Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana III Sobieskiego należących do miejskiej strefy parkowania.