Drukuj

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

W związku z rejestracją obrazu poprzez system monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiektach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
  • monitoring wizyjny stosowany jest w celu wsparcia działań związanych z: ochroną mienia, zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym obszarze, ochroną informacji przetwarzanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, których ujawnienie mogłoby narazić Wojewodę Podkarpackiego i jego służby na szkodę;
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest: 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 8 i 45 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w związku z art. 6 ust 1 lit c. RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 14 dni. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego zawierające zidentyfikowane zdarzenia (wypadki, działania związane z łamaniem przepisów prawa lub wykraczaniem poza ustalone dla danego miejsca procedury i standardy) przechowywane są do czasu przekazania nagrań uprawnionym podmiotom, bądź wykorzystania ich do celów służbowych;
  • nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione: pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub podmiotów mających siedzibę w budynkach Urzędu, oraz pracownikom służby ochrony w ramach wykonywania przez nich czynności służbowych, przedstawicielom uprawnionych podmiotów publicznych (Policja, Prokuratura, sądy), w przypadku ich uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania tych podmiotów;
  • osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych (nagrań monitoringu) na podstawie art. 15 RODO, żądania usunięcia danych (nagrań z monitoringu) z jej udziałem na zasadach określonych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO;
  • w trakcie przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.