Prawa osób, których dane dotyczą – klauzula informacyjna

Prawa osób, których dane dotyczą – klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności dotyczących:
  – paszportów,
  – cudzoziemców,
  – spraw obywatelstwa i repatriacji,
  – spraw społecznych i zdrowia,
  – rynku pracy,
  – osób niepełnosprawnych,
  – nieruchomości,
  – ochrony środowiska,
  – budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
  – zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  – orderów i odznaczeń,
  – geodezji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  – sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  – ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl .

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Historia zmian:

 • 11 czerwca 2018, godz. 11:27, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie