Warunki ogólne załatwiania skarg i wniosków

1. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 2. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu:

     Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie:

 • kancelaria Urzędu – pokój 27, tel. 17 867 10 27, fax.: 17 867 19 50
 • wszystkie komórki organizacyjne PUW (w tym w delegaturach)
 • Oddział Obsługi Klienta – pokój 213, tel. 17 867 12 13
 • e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

3. Podstawowe zasady dotyczące skarg i wniosków:

 • Zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, ma każdy obywatel.
 • Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu.
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
 • Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania.
 • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faksem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.
 • Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisem § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 • O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Historia zmian:

 • 28 listopada 2019, godz. 10:09, użytkownik: Agata Kaczor
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×