Drukuj

Wojewoda

WOJEWODA PODKARPACKI

EWA LENIART 

Sekretariat

 tel. (17) 867-19-01
fax (17) 867-19-50

  e-mail: sekrwoj@rzeszow.uw.gov.pl

 

Wojewoda wykonuje zadania związane z pełnieniem funkcji:

1. Przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa, tj.:

–  koordynowanie zadań wynikających z dostosowywania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach,

–  zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach,

–  planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

–  określanie zadań dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa, koordynacja i kontrola ich wykonania a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska kierowanie tym systemem,

–  dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

–  reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,

–  wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego,

–  współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

–  przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,

–  wnioskowanie bądź uzgadnianie kandydatów na funkcje organów rządowej administracji niezespolonej.

2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym:

–  powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej,

–  nadawanie statutów urzędom obsługującym organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej,

–  zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej.

3. Jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, w tym:

–  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podporządkowanych nadzorowanych przez Wojewodę,

–  nadawanie statutów tym jednostkom.

4. Organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

–  podejmuje rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność uchwał,

–  wskazuje naruszenia prawa,

–  wydaje zarządzenia zastępcze,

–  zaskarża uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

5. Bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań przez dyrektorów następujących wydziałów:

–  Biura Wojewody,

–  Wydziału Finansów i Budżetu,

–  Wydziału Infrastruktury,

–  Wydziału Nieruchomości,

–  Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

–  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kieruje i nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych odpowiedzialnego za prace Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

6. Nadzoruje realizację zadań przez dyrektora Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie.

7. W ramach wykonywania funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie bezpośrednio nadzoruje wykonywanie jego zadań przez:

–  Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

–  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,

–  Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

–  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Przewodniczy:

–  Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,

– Zespołowi do spraw wdrożenia i realizacji w województwie podkarpackim rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

9. Nadzoruje działalność:

–  Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim,

–  Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Podkarpackim.