Kontrola problemowa w Rzeszowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (Zgodność organizacji kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)