Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Przeworsku (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi)