Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)