Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi)