Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Miasto Nisko (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)