Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)