Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)