Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dębicy (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej zrezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie likwidacji skutków osuwisk i zapobiegania ich występowaniu)