Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Rymanowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)