Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)