Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r. dot. zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)