Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempnej (Ocena wykonania zaleceń po kontroli w 2016 r. dot. realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)