Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Birczy (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)