Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)