Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku (Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)