Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku n/Sanem (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)