Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)