Kontrola sprawdzająca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r. dot. realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)