Kontrola doraźna w Urzędzie Gminy Tarnowiec (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku dla zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 30 w miejscowości Potakówka „Do Lasu” w km 0+000 – 0+500”)