Kontrola problemowa w Spółdzielni SIP Zakład Pracy Chronionej w Krośnie (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)