Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi )