Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Brzyska (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych )