Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi)