Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśliskach (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r. dot. realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)