Drukuj

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2012 r. przez podmioty wykonujace zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005  r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414) oraz na podstawie § 13 ust. 3 części E Regulaminu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.