Budowa stacji paliw, pawilonu sanitarnego, obiektu noclegowego wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na MOP III Palikówka

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.06.2018 r., Nr 14/18, znak: I-V.7840.1.17.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa stacji paliw, pawilonu sanitarnego, obiektu noclegowego wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na MOP III Palikówka w ciągu autostrady A4 Rzeszów – Jarosław”, na działkach ewidencyjnych nr 1983/2 obręb 0001 Czarna oraz 12/2, 3465/4, 3465/5 obręb 0003 Krzemienica, jednostka ewidencyjna 181003_2 Czarna, w km 588+929 – 589+551 autostrady A4.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 355,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×