informacja o wydanej decyzji Nr 22/2018 znak: I-XIII.7840.1.19.2018 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Nisko-Biłgoraj

I N F O R M A C J A

 Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 13.12.2018 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 22/2018 znak: I-XIII.7840.1.19.2018 udzielająca PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia na przebudowę i rozbudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Nisko-Biłgoraj w ramach inwestycji pn: „Modernizacja linii 110kV Biłgoraj – Nisko”. Skrzyżowanie z drogą krajową nr 19 (działka nr ewid. 1423 obręb ewid. 0001 Zarzecze, jednostka ewid. 181205_5 Nisko – obszar wiejski) oraz drogą wojewódzką nr 858 (działka nr ewid. 58 obręb ewid. 0022 Rogóźnia, jednostka ewid. 181201_2 Harasiuki).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

 inf.bip. linia energ. nisko harasiuki 19

Historia zmian:

  • 29 lipca 2019, godz. 10:06, użytkownik: Paweł Szajna

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×