Informacja o wydanej decyzji Nr 3/20 znak: I-XI.7840.2.1.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie pozwolenia na budowę trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój.

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), informuje się, że w dniu 24 lutego 2020 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 3/20 znak: I-XI.7840.2.1.2020 udzielająca Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A, pozwolenia budowę trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój, na działce nr ewid. 232/1 położonej w obrębie ewid. 0013 Solinka, działce nr ewid. 20/1 w obrębie ewid. 0010 Ług oraz działkach nr ewid. 292, 393/4, 331 położonych w obrębie ewid. 0002 Cisna w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Cisna”. 

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 614, VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×