informacja o wydanej decyzji Nr 3/2019 znak: I-XIII.7840.1.24.2018 o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę obejmującego rozbudowę i modernizację stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej, na terenie działek nr ewid. 2403/4, 2403/5, 2403/12, 4054/1, 4054/2, 4054/3 – obręb ewid. 11 Widełka, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa – obszar wiejski

I N F O R M A C J A

 Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 25.01.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 3/2019 znak: I-XIII.7840.1.24.2018 udzielająca Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego rozbudowę i modernizację stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej, na terenie działek nr ewid. 2403/4, 2403/5, 2403/12, 4054/1, 4054/2, 4054/3 – obręb ewid. 11 Widełka, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa – obszar wiejski.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×