Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Berezka i m. Myczków, gm. Solina

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 20.04.2018 r. znak: I-XI.7840.1.3.2018 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej – 2 przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 16+085, 16+086 na działce drogowej nr ewid. 94 położonej w m. Myczków oraz 4 przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 6+956, 6+957, 7+971, 7+972 na działkach drogowych nr ewid. 690 i 483 położonych  odpowidnio  w m. Berezka i m. Myczków, gm. Solina”.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Solina z dnia 19.08.2016 r. znak WS.6220.10.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615,
VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 25 kwietnia 2018, godz. 15:30, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×