Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowa prawego wału rzeki Wisła na odc. od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa

I N F O R M A C J A 

         Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 08.12.2014 r. Nr 4/14, znak: I-IX.7820.3.2.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×