Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowy zbiornika małej retencji „Nisko – Podwolin”.

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ) informuję o wydaniu decyzji z dnia 11.02.2015 r., Nr 4/2015 znak: I-IX.7840.1.71.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Rozbudowa zbiornika małej retencji „Nisko – Podwolina” w ramach zadania pn: „Powiększenie zbiornika małej retencji „Nisko – Podwolina”, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ewid.: 5140/255, 5140/256 – obręb ewid. Nr 0001 Nisko, jednostka ewid. Nisko – miasto.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×