Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowy lewego wału Wisłoki

I N F O R M A C J A 

             Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.06.2013 r. Nr 1/13, znak: I-IX.7820.3.2.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn: „Rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+655 (poniżej ujścia Potoku Kiełkowskiego), budowa lewego wału Wisłoki w km 6+655 – 6+737 (poniżej ujścia Potoku Kiełkowskiego), lewego wału cofkowego w km 0+000 – 0+150 wzdłuż Potoku Kiełkowskiego wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz obiektami towarzyszącymi” w ramach zadania pn:„Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000 – 0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na Potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I”.

           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 09:23, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×