Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – etap III – Rzeszów Główny – strona wschodnia

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję o wydaniu decyzji z dnia 13 września 2017 r., Nr 2/30/17, znak: I-V.746.2.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – etap III – Rzeszów Główny – strona wschodnia, na działkach nr ewid.: 99/12, 99/13, 99/14, 99/15 i 99/38 obręb 207 Śródmieście oraz 2 obręb 218 Wilkowyja Pn, na terenie miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: „Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów Główny” w ramach zadania pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014 – 2020”, etap III – Rzeszów Główny – strona wschodnia” .

      Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 26 września 2017, godz. 14:31, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×