Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa rurociągu tłocznego ø125 mm w Zawadzie

I N F O R M A C J A

   Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 marca 2015 r., Nr 2/2/15, znak: I-IV.746.2.2.2015o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa rurociągu tłocznego ø125 mm w ramach inwestycji: „Budowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie, gm. Dębica”, na działce nr ewid. 25/3 obręb 14 Zawada, na terenie gminy Dębica, na terenie kolejowym zamkniętym”
   Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 1 lipca 2015, godz. 12:06, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×