Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy i przebudowy mostu kolejowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 16 maja 2013 r. Nr 2/16/13 znak: I-IV.746.2.16.2013 zmieniającej decyzję Nr 2/15/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. znak: I.IV.746.2.15.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa mostu kolejowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie w km 158.525, która jest częścią zadania projektowego pn.: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”, na działkach nr ewid. 2 obręb 218 Wilkowyja Pn, nr ewid. 99/35 obręb 207 Śródmieście, na terenie kolejowym zamkniętym”.

            Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×