Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy mostu na linii nr 068 Lublin – Przeworsk

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 15 maja 2013 r. Nr 2/14/13 znak: I-IV.746.2.14.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostu w km 167.561 na linii nr 068 Lublin – Przeworsk w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu stalowego w km 167.561 na linii 068 Lublin – Przeworsk”, na działkach nr ewid.: 449/2 i 1055 obręb Chodaczów, na terenie gminy Grodzisko Dolne, nr ewid. 195 obręb Wólka Małkowa i nr ewid. 1610/1 obręb Tryńcza, ma terenie gminy Tryńcza, na terenie kolejowym zamkniętym”.

            Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×