Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej rozdzielczej terenie gm. Sanok

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 2/12/13 znak: I-IV.746.2.12.2013 zmieniającej decyzję Nr 2/46/11 z dnia 18 października 2011 r. znak: I-IV.746.2.46.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 463 obręb Pisarowce na terenie Gminy Sanok, na terenie kolejowym zamkniętym”.

            Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×