Informacja o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozbudowa wiaduktu nad terenami kolejowymi w ciągu ul. Traugutta poprzez poszerzenie w celu wydzielenia chodnika dla pieszych wraz z niezbędnym remontem ustroju i przyczółków obiektu oraz odtworzeniem nawierzchni wraz z dojazdami i dojściami na terenie miasta Stalowa Wola

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr 2/48/15, znak: I-IV.746.2.48.2015o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa wiaduktu nad terenami kolejowymi w ciągu ul. Traugutta poprzez poszerzenie w celu wydzielenia chodnika dla pieszych wraz z niezbędnym remontem ustroju i przyczółków obiektu oraz odtworzeniem nawierzchni wraz z dojazdami i dojściami, na działce nr ewid. 698/26 obręb 2 Rozwadów na terenie miasta Stalowa Wola, na terenie kolejowym zamkniętym”.
        Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 31 marca 2016, godz. 11:41, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×