Informacja o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z ul. Lubelską w wariancie II (P)” – etap I, obejmujący zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie”

                                        I N F O R M A C J A

 

                Zgodnie z  art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 14.07.2017 r., znak: I-VI.7820.1.1.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z ul. Lubelską w wariancie II (P)” – etap I, obejmujący zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie”, polegające na budowie drogi wojewódzkiej od km 0+038,49 do km 1+417,40 (w tym łącznika od km 1+179,74 do km 1+417,40) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1473R (ul. Warszawskiej) od km 4+225,54 do km 4+548,19 (km lokalny od 0+015,77 do 0+338,42) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,dla Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

 

 Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w  Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

               Ponadto, z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×