Informacja o wydanej decyzji odmowy zmiany decyzji dot. budowy autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna.

 


I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. znak: I-X.7820.1.7.2016, o odmowie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (zmienionej decyzjami z dnia 17.09.2012r. znak: I-X.7820.1.11.2012, z dnia 13.03.2015r. znak: I-X.7820.1.16.2014 i z dnia 29.06.2015r. znak: I-X.7820.1.20.2013), w zakresie warunku wskazanego w punkcie 7a ppkt 84 w/w decyzji dotyczącego ustalenia terminu wykonania analizy porealizacyjnej – po upływie 1 roku od dnia oddania rozpatrywanego odcinka autostrady do użytkowania na termin wykonania analizy porealizacyjnej w terminie po upływie 6 miesięcy od dnia oddania w/w odcinka drogi do użytkowania.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

      

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×