Informacja o wydanej decyzji pn.: Budowa tłoczni ścieków sanitarnych z ogrodzeniem, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE160 mm oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC250 mm w m. Skopanie i Baranów Sandomierski,

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405  j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 10.10.2017 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 20/2017 znak: I-XIII.7840.1.10.2017 udzielająca Gminie Baranów Sandomierski ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tłoczni ścieków sanitarnych z ogrodzeniem, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE160 mm oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC250 mm w miejscowości Skopanie i Baranów Sandomierski, gmina Baranów Sandomierski – obiekt: Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica rurociągiem tłocznym sanitarnym PE160 mm, w km 5+270 w m. Skopanie”, na terenie działki nr ewid. 1972, obręb ewid. 0007 Skopanie, jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×