Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę „Budowa autostrady A-4 na odc. węzeł Rzeszów Zachodni (przecięcie z S-19) – węzeł Rzeszów Centralny, w części dotyczącej przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu likwidacji kolizji stanowisk słupowych z autostradą A-4

I N F O R M A C J A

 

                 Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.05.2015r. znak: I-X.7820.1.21.2014, zmieniającej decyzję z dnia 26.02.2010r. znak: I.X-7119-1-7/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydaną dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni (przecięcie z S-19) – węzeł Rzeszów Centralny km 50+300 – 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.03.2011r. znak: I.X.7820.1.1.2011.lk oraz decyzją z dnia 28.07.2014r. znak: I-X.7820.1.17.2013), w części dotyczącej przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu likwidacji kolizji stanowisk słupowych z autostradą A-4 (zmiana stanowiska słupowego nr 47 i 47.2 w km 571+915 wraz z odcinkiem linii kablowej SN).

               Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×