Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przekraczającej linię kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski.

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 18.10.2017r., Nr 32/17, znak: I-V.7840.2.27.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przekraczającej linię kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 268+017 oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego, na działce nr ewid. 880/8 obręb 7 Skopanie, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach opracowania pn.: „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skopanie”.

 

      Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×